Medezeggenschapsraad

 

Elke school heeft eenMedezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap opScholen (WMS). De MR is een zelfstandig opererende overlegpartner van dedirectie en denkt mee op beleidsniveau over schoolzaken en kan daar invloed op uitoefenen.De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeftafhankelijk van het onderwerp informatie-, advies-, of instemmingsrecht. Belangrijke onderwerpen zijn het schoolplan, het vastleggen van vakanties,zorgplan, formatieplan, veiligheid op school, schoolgids, de hoogte van devrijwillige ouderbijdrage en de kosten van overblijven. De oudergeleding wordtdoor de ouders gekozen uit de kandidaten die zich daarvoor beschikbaar stellen.De MR van de Meeander bestaat uit 6 leden, 3 leden van de oudergeleding en 3 leden uit het team. De directeur woont altijd (een deel van) de vergadering bij.

 
Staand:
Miriam Idema, oudergeleding, voorzitter;
Rogier Hoftijzer, oudergeleding, secretaris.

Zittend:
Anja Hallers, personeelsgeleding, lid;
Koen Arentsen, personeelsgeleding, lid;
Irene Bruil, oudergeleding, lid.

Ilse Visser, personeelsgeleding, lid. (Helaas ontbreekt Ilse Visser op de foto.)
 

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De MR maakt een Jaarplanning met de gedurende dat jaar te bespreken onderwerpen. Een aantal onderwerpen komt elke keer terug op de agenda zoals passend onderwijs, het 5 gelijke dagen model, het 4-jaren schoolplan. Daarnaast worden de op dat moment relevante onderwerpen besproken.
De vastgestelde notulen van de MR vergaderingen treft u hieronder.
De MR wil graag een participerende MR zijn. Daarom onderhouden we nauw contact met de schoolleiding, leerkrachten en de ouders. De MR is te bereiken via mr@demeeander.nl. Ook kunt u altijd één van de MR-leden aanschieten of contact leggen met de MR via de directeur. 

 
Verslag MR vergadering 24 april 2018
Verslag MR vergadering 21 november 2017


MR jaarverslag 2015-2016 De Meeander
Jaarverslag MR 2014-2015


 Notulen MR vergadering de Meeander 23 juni 2015
Notulen MR vergadering De Meeander 10 maart 2015
Notulen MR vergadering De Meeander 21 januari 2015
Notulen MR vergadering De Meeander 25 november 2014
Notulen MR vergadering De Meeander 7 oktober 2014
Notulen MR vergadering De Meeander 10 juli 2014
Notulen MR vergadering De Meeander 4 juni 2014