Medezeggenschapsraad

 

Elke school heeft eenMedezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap opScholen (WMS). De MR is een zelfstandig opererende overlegpartner van dedirectie en denkt mee op beleidsniveau over schoolzaken en kan daar invloed op uitoefenen.De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeftafhankelijk van het onderwerp informatie-, advies-, of instemmingsrecht. Belangrijke onderwerpen zijn het schoolplan, het vastleggen van vakanties,zorgplan, formatieplan, veiligheid op school, schoolgids, de hoogte van devrijwillige ouderbijdrage en de kosten van overblijven. De oudergeleding wordtdoor de ouders gekozen uit de kandidaten die zich daarvoor beschikbaar stellen.De MR van de Meeander bestaat uit 6 leden, 3 leden van de oudergeleding en 3 leden uit het team. De directeur woont altijd (een deel van) de vergadering bij.