IKC-raad

 

De IKC-raad vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders en onderwijzend personeel voor het Integraal Kind Centrum De Meeander op de locaties Varsseveld en Heelweg.

De IKC-raad draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en opvang, BSO door mee te praten over belangrijke onderwerpen als een duurzaam meerjarenbeleid (het schoolplan), begroting, ouderbijdrage, advisering op vakanties en studiedagen, het werkverdelingsplan, veiligheid, de schoolgids. Voor een aantal onderwerpen is instemmings- of adviesrecht.

De raad bestaat (bij voorkeur) uit:

· 3 leerkrachten
· 1 senior pedagogisch medewerker van Zonnekinderen
· 1 of 2 ouder(s) vanuit onderwijs
· 1 of 2 of ouders vanuit onderwijs en opvang/BSO
- 1 ouder vanuit de opvang (0-4 jaar)
Afvaardiging vanuit zowel Varsseveld als Heelweg

 

De IKC vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De agenda wordt per keer aangevuld met de op dat moment relevante onderwerpen. De jaarplanning en het jaarverslag vindt u hieronder. De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar en dus toegankelijk voor iedereen. De directeur woont altijd (een deel van) de vergadering bij.


Belangrijke speerpunten voor de nieuwe raad zijn: de integrale benadering van opvang en onderwijs, open communicatie, toegankelijkheid en het volgen van de medezeggenschapswetgeving. Daarom onderhouden we nauw contact met de schoolleiding, leerkrachten en de ouders. De IKC raad is te bereiken via mr@demeeander.nl. Ook kunt u altijd één van de IKC-leden aanschieten of contact leggen met de IKC raad via de directeur.

Jaarplanning IKC-raad 2022-2023

jaarverslag IKC-raad 2021-2022

2019 2020 jaarplanning MR 
Jaarverslag MR Meeander 2018_2019

MR jaarverslag 2015-2016 De Meeander

Jaarverslag MR 2014-2015