Aanmelding

Het aanmelden van nieuwe kinderen op een basisschool kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs. Belangrijke punten uit die Wet zijn:
- alle scholen hebben zorgplicht na de aanmelding
- de aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen
Voor onze school kunnen kinderen op de volgende wijze worden aangemeld
Het hele proces van aanmelden kent een aantal stappen

Informeren
De eerste stap is dat ouders informatie inwinnen over de wijze van werken op onze school. U kunt deze informatie vinden op de website van onze school: www.demeeander.nl Heeft uw kind op jonge leeftijd al extra aandacht nodig, dan raden we u aan om het School Ondersteunings Profiel te lezen, waarin we beschrijven op welke manier we extra
aandacht kunnen bieden en voor wie. U vindt het School Ondersteunings Profiel op onze website onder het kopje passend onderwijs. Geheel naar eigen keuze kunt u vervolgens een gesprek met de directeur aanvragen om verdere vragen te stellen en de informatie te krijgen die voor u belangrijk is. Deze informatiestap dient alleen om u als ouder goed te informeren. Wij kunnen als school niets zeggen over het wel of niet plaatsen van het kind, dat kan pas nadat u bij ons de aanmelding heeft gedaan. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met onze directrice, Petra Bruijl

Aanmelden
Conform de Wet moet de aanmelding schriftelijk gedaan worden. Daarvoor hebben we twee aanmeldformulieren op onze website voor u klaar staan:
- het aanmeldformulier voor kinderen die en nog niet in onderwijs zitten (en dus
waarschijnlijk nog geen 4 jaar zijn)
- het aanmeldformulier voor kinderen die van een andere school komen
U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden. U meldt aan door het inleveren van het door u getekende aanmeldformulier. U vult ook de datum in van de dag waarop u het aanmeldformulier bij ons afgeeft. We vragen nadrukkelijk om het formulier even op school aan te reiken, omdat de directeur een ontvangstbevestiging moet tekenen. De datum op die ontvangstbevestiging is van belang, omdat wij als school vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om te onderzoeken of we uw zoon of dochter ook daadwerkelijk het passende onderwijsaanbod kunnen geven. Om een goed beeld te krijgen van uw kind, vragen we u om ook het Informatieformulier helemaal in te vullen.  U levert het Aanmeldformulier en het informatieformulier gelijktijdig bij ons in.

Vanaf de datum op de ontvangstbevestiging heeft onze school zorgplicht. Dat betekent, dat wij moeten onderzoeken en beslissen of we uw kind op onze school plaatsen of (als dat niet mogelijk blijkt) wij samen met u moeten zorgen voor een andere meer passende onderwijsplek. Daarvoor hebben we zes weken de tijd. Als er extra informatie nodig is kunnen we die periode één keer met vier weken verlengen.
Op het aanmeldformulier van jonge kinderen hebben we met elkaar de mogelijkheid om de aanmelddatum iets voor ons uit te schuiven, zonder dat we afwijken van de zorgplicht. Het aanhouden van de aanmelding staat precies aangegeven wat we dan samen moeten doen en afspreken.

Mocht de uitkomst van ons onderzoek zijn, dat we uw zoon of dochter bij ons op school niet de juiste plaats kunnen geven, dan gaan we samen kijken naar een andere onderwijsplek.
Indien gewenst kunnen we daarin ondersteuning krijgen van het samenwerkingsverband Doetinchem. De medewerkers daar hebben zicht en contact met alle schooltypen en scholen in onze regio en kunnen ons vanuit een onafhankelijke positie adviseren. Op de site van dat samenwerkingsverband staat bovendien veel informatie over onderwijsplekken en de stappen die nodig zijn om op een plek te komen. Zie de website www.swvdoetinchem.nl .

Inschrijven

Als we duidelijk hebben dat we uw zoon of dochter kunnen plaatsen, dan gaan we over tot inschrijving. U ontvangt dan een schriftelijk bericht van ons waarin dat aan u meegedeeld wordt.

Aanmeldformulier basisonderwijs 3 tot 4 jaar De Meeander.docx

Aanmeldformulier basisonderwijs bao-bao- De Meeander.docx

informatieformulier intake.docx