Wat is een Integraal Kind Centrum

Het Integraal Kindcentrum (IKC) is in Nederland een relatief nieuw, maar aantrekkelijk verschijnsel voor basisscholen en kinderopvangvoorzieningen. Een IKC biedt een sluitend aanbod van onderwijs en opvang tussen 07.00 – 18.30 uur, waarbij kinderen zoveel mogelijk te maken hebben met dezelfde gezichten en steeds op dezelfde locatie blijven. Dit geeft rust voor zowel ouders als kind. In een IKC sluiten onderwijs en opvang naadloos op elkaar aan. Het essentiële verschil tussen een brede school en een IKC is, dat in een IKC niet alleen het gebouw en de praktische zaken worden gedeeld tussen de partners, maar dat er ook sprake is van een vergaande samenwerking op inhoudelijk gebied. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische visie, één organisatie, één regie en in één team. Onderzoek naar het effect van brede scholen en IKC’s laat zien dat kinderen goed gedijen in een dergelijke omgeving, waar opvoeding, opvang, onderwijs, ontspanning en ontwikke-ling hand in hand gaan. Voor ouders kent een IKC veel praktische voordelen: zij hebben één vast, vertrouwd aanspreekpunt en vinden gemakkelijker een dagarrangement voor hun kind(eren), dat hen in staat stelt werk en zorg te combineren.

Waarom gaan we van Brede school naar een IKC?

De omstandigheden waarin kinderen opgroeien veranderen. Steeds vaker zijn beide ouders werkzaam en bovendien groeien steeds meer kinderen op in éénoudergezinnen. In die situatie kan het IKC betekenis hebben: het kan de plek worden waar je samen met anderen opgroeit. Ook worden er tegenwoordig andere eisen gesteld aan de ontwikkeling van kinderen. Welke kennis en vaar-digheden heeft een kind nodig in de 21e eeuw? Kinderen van nu moeten kennis vergaren, mediawijs worden, zich een gezonde leefstijl eigen maken, emotioneel stabiel zijn, sociaal, het beste uit zichzelf halen en een democratisch burger worden. Deze veranderingen vragen om betere afstemming in de zogenaamde ‘doorgaande lijn’ en bovenal om een breed en rijk aanbod voor kin-deren, door de dag heen. Het IKC speelt in op deze veranderingen.

Om meer te lezen, onze folder.